ผู้บริหาร
ประวัติผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์

นายชัยประเสริฐ   เนตรอนงค์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
 
โครงการชลประทานน่าน
  ประวัติความเป็นมา
  ผู้บริหาร
  โครงสร้างองค์กร
  อัตรากำลัง
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
 
คำสั่ง/หนังสือเวียน
  คำสั่งกรมชลประทาน
  คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ
  หนังสือเวียน สชป.2
  รายงานการประชุม
  ปฏิทินการประชุม
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ TOR
  ประกาศสอบราคา
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  รายงานขอซื้อ
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศขายทอดตลาด
  ผลการเบิกจ่าย
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 26 กุมภาพันธ์ 2555ประกาศ TOR

   ระเบียบวาระการประชุม

รายการ
วันที่ประชุม
เวลา
รายละเอียด
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

๑๓.๓๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๓.๐๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๓.๓๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
วันศุกร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๐๙.๐๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันอังคาร ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๐๙.๓๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
วันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
๐๙.๓๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
๑๓.๓๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
วันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๐๙.๓๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
๐๙.๓๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๗
วันอังคาร ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
๐๙.๐๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๗
วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑๓.๓๐  น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๗
วันอังคาร ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.

 

 
   

 

โครงการชลประทานน่าน
 กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักชลประทาน ที่ ๒
๑๘๔ หมู่ ๑๑ น่าน-พะเยา อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทร.๐๕๔ - ๗๑๖๑๘๕ E-mail: NANORI2@hotmail.com