ผู้บริหาร
ประวัติผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์

นายชัยประเสริฐ   เนตรอนงค์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
 
โครงการชลประทานน่าน
  ประวัติความเป็นมา
  ผู้บริหาร
  โครงสร้างองค์กร
  อัตรากำลัง
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
 
คำสั่ง/หนังสือเวียน
  คำสั่งกรมชลประทาน
  คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ
  หนังสือเวียน สชป.2
  รายงานการประชุม
  ปฏิทินการประชุม
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ TOR
  ประกาศสอบราคา
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  รายงานขอซื้อ
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศขายทอดตลาด
  ผลการเบิกจ่าย
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 26 กุมภาพันธ์ 2555
Web Design Factoryประกาศ TOR

   ระเบียบวาระการประชุม

ที่
รายการ
วันที่ประชุม
เวลา
รายละเอียด
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
๑๓.๓๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
วันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๐๙.๓๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
๐๙.๓๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๗
วันอังคาร ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
๐๙.๐๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๗
วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑๓.๓๐  น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๗
วันอังคาร ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.

 

 
   

 

โครงการชลประทานน่าน
 กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักชลประทาน ที่ ๒
๑๘๔ หมู่ ๑๑ น่าน-พะเยา อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทร.๐๕๔ - ๗๑๖๑๘๕ E-mail: NANORI2@hotmail.com