:: ข้อมูลโครงการ
สอบถามเรื่องน้ำ
::วีดีทัศน์แนะนำโครงการ
:: คำสั่งกรมฯ / ประกาศกรมฯ
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ
:: กรมชลประทาน บริการ
:: งานสารบรรณ
:: สชป.2  บริการ
คำสั่ง สชป.2
::ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
GIS โครงการฯ กิ่วลม-กิ่วคอหม
::แผนงาน,โครงการ ปี 2557
แผนงานงบประมาณปี พ.ศ 2557
:: สรุปผลการเบิกจ่าย
รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2557
:: ราคากลาง
:: คำรับรองการปฏิบัติราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณพ.ศ.2557 ระหว่าง ผส.ชป.2
และ ผอ.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา
:: ผลการดำเนินงาน กลุ่มผู้ใช้น้ำ
ชลประทาน
:: รายงานการตรวจสภาพเขื่อน  
รายงานตรวจสภาพเขื่อนประจำปี 2557
::แผนงาน,โครงการ ปี 2558
แผน MTEF 2558-2561
ผลผลิตที่ 1:
การจัดการน้ำชลประทาน
ผลผลิตที่ 4:
การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
:: สวัสดิการเขื่อนกิ่วลม  
สวัสดิการบ้านพักรับรองเขื่อนกิ่วลม
ตารางการจองบ้านพักรับรอง
:: สถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม
คณะกรรมการชมรมเรือ-แพ เขื่อนกิ่วลม
 
Google
Web www.ori2.com/web/kewlom
 

 

 

หน้าหลัก แผนที่เขื่อน ติดต่อเรา site map
 

 

นายฤทัย พัชรานุรักษ์
ผู้อำนวยการโครงการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา
:: สถานการณ์น้ำ  
:: ปริมาณน้ำเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา :: วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 06.00 น.  
 
เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา
ความจุอ่าง 106.22 ล้าน ลบ.ม. ความจุอ่าง 170.288 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำ ณ วันนี้ 69.566 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำ ณ วันนี้ 101.437 ล้าน ลบ.ม.  
คิดเป็น % ความจุ 65.49   คิดเป็น % ความจุ

59.57

 
Inflow

0.910

ล้าน ลบ.ม. Inflow 0.808 ล้าน ลบ.ม.
Outflow - ปตร.ฝั่งขวา 1.264 ล้าน ลบ.ม. Outflow 0.122 ล้าน ลบ.ม.
-ลำน้ำวัง 0.590 ล้าน ลบ.ม. - ลำน้ำวัง 1.445 ล้าน ลบ.ม.
      หมายเหตุ ปริมาณกักเก็บสูงสุด 209 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 120% ของความจุเขื่อน  
ปริมาณน้ำระบายสะสมของเขื่อนกิ่วลม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.56 ถึงปัจจุบัน

622.927

ล้าน ลบ.ม.
หมายเหตุ: *ข้อมูล Inflow และ Outflow เป็นข้อมูล ณ เวลา 06.00 . เท่านั้น    
:: รายงาน สภาพน้ำฝน-น้ำท่าลุ่มน้ำวังตอนบน (ลำปาง)    
 
วันที่ 18 เมษายน 2557 ระดับและปริมาณน้ำ
สถานี เวลา ระดับน้ำ
ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาณน้ำ
ลบ.ม./วิ
w.25 06:00 -0.47 0.29
w.16A 06:00 1.36 12.3
w.17 06:00 -0.52 1.84
w.1C 06:00 -0.30 15.0
 
   
:: แผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/2557
เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
:: แผนการส่งน้ำพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูทำนาปี 2556

เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
:: แผนการบริหารจัดการน้ำ ปี 2557
 
โค้งปฏิบัติการกักเก็บน้ำ เขื่อนกิ่วลม
ม.ค. - ธ.ค. 2557
โค้งปฏิบัติการกักเก็บน้ำ เขื่อนกิ่วคอหมา
ม.ค. - ธ.ค. 2557
 
:: แผนการบริหารจัดการน้ำ ปี 2556
 
โค้งปฏิบัติการกักเก็บน้ำ เขื่อนกิ่วลม
ม.ค. - ธ.ค. 2556
โค้งปฏิบัติการกักเก็บน้ำ เขื่อนกิ่วคอหมา
ม.ค. - ธ.ค. 2556
 
:: รายงานผลความก้าวหน้าการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งและข้าวนาปรัง ประจำปี 2556/2557
   ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 - 9 เมษายน 2557
ฝ่าย ส่งน้ำฯ
พื้นที่ โครงการ (ไร่)
พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)
เป้าหมาย (ไร่)
ข้าวนาปรัง พืชไร่ (ไร่) พืชผัก (ไร่) อื่นๆ (ไร่) รวม ร้อยละเป้าหมาย
ต่อพื้นที่ชลประทาน
ปักดำ (ไร่) นาหว่าน (ไร่) นาหยอด (ไร่)

1

5,300

4,016

2,059

173

45

0

2,142

97

0

2,457

51

2

27,700

19,350

18,000

0

0

0

0 0 0 0 93

3

34,000

22,802

8,101

0

0

0

78 724 249 1,051 36

4

20,000 8,559 3,405

0

0

0

243 654 0 897 40
รวมทั้งโครงการ

87,000

54,727

31,565

173 45 0 2,463 1,475 249 4,405 58
  218 2,463 1,475 249 4,405  
หมายเหตุ: พื้นที่ชลประทานจำนวน 54,727 ไร่ ได้รวมพื้นที่ทดลองเพาะปลูกในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จำนวน 1,370 ไร่
และฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 จำนวน 8,559 ไร่
 
:: รายงานผลความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปี ประจำปี 2556
   ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 - 18 ธันวาคม 2556
ฝ่าย
ส่งน้ำฯ
พื้นที่
โครงการ
(ไร่)
พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
เป้าหมายการ
เพาะปลูกข้าวนาปี (ไร่)
กิจกรรมพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2556 รวมเพาะปลูก รวมเก็บเกี่ยว
พื้นที่เตรียมแปลง (ไร่) ตกกล้า
(ไร่)
ปักดำ
(ไร่)
นาหว่าน
(ไร่)
นาหยอด
(ไร่)

1

5,300

4,016

4,016

4,016

304

4,001

5

10

4,016

4,016

2

27,700

19,350

19,193

19,059

834

10,393

3,353

5,131

19,059

19,059

3

34,000

22,802

20,000

22,802

1,509

15,705

7,097

0

22,802

22,802

4

20,000

8,559

8,515

8,559

598

8,549

0

10

8,559

8,559

รวม 87,000 54,727 51,724 54,436 3,245 38,648 10,637 5,151 54,436 54,436
หมายเหตุ: พื้นที่ชลประทานจำนวน 54,727 ไร่ ได้รวมพื้นที่ทดลองเพาะปลูกในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จำนวน 1,370 ไร่
และฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 จำนวน 8,559 ไร่
กำหนดการจัดพิธีดำหัวเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2557 ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณหน้าที่ทำการฝ่ายวิศวกรรม
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เรื่องแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2556/2557
ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด กรมชลประทาน เรื่อง ขายทอดตลาด, ซากครุภัณฑ์ชำรุด, รถฟาร์มแทรคเตอร์
ขนาด 75 แรงม้า
(รายละเอียด)
แนวทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศ รายงานความเสียหายเนื่องอุทกภัยในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1,2
วีดีทัศน์แนะนำโครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม โครงการส่งน้ำฯ กิ่วลม - กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง
ผังแสดงการติดตามสถานการณ์น้ำ
:: กิจกรรม   ดูกิจกรรมทั้งหมด   

วันที่ 10 เมษายน 2557
นายมานพ สุวรรณบุตร
ฝสบ.คบ.4 กิ่วลม-กิ่วคอหมา
พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ เอี่ยมละออ
หัวหน้าหน่วยโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
เขื่อนกิ่วคอหมา
นายถาวร ศรีเหล็กเมฆ
หัวหน้าหมวดประสานงาน
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และ
เขื่อนกิ่วคอหมา เข้าพบปะ
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ปลัด อบต.ปงดอน และ
นายณรงค์ ไปเร็ว
นายก อบต.ปงดอน
ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลปงดอน โดยมี ฝสบ.คบ.4
ร่วมเป็นสักขีพยาน การมอบเงิน
เพื่อสนับสนุน
ประเพณีรดน้ำขอพรจาก
ผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ที่ จะมาถึงนี้ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ลงข่าวเมื่อ 10/04/2557

วันที่ 9 เมษายน 2557
นายมานพ สุวรรณบุตร
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 4 กิ่วลม-กิ่วคอหมา
พร้อมด้วย นายพงศ์ทวี แข็งแรง
นายเทียน ตาเร็ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำ
และบำรุงรักษาที่ 4
เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
เรื่องการควบคุมและ
กำจัดวัชพืชในระบบ
ชลประทานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการสาธิต
การใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี
ในการกำจัดวัชพืช
โดยวิทยากรจากสำนักวิจัย
และพัฒนา กรมชลประทาน
ณ ห้องประชุมอาคารสวัสด
ิการเขื่อนกิ่วลม องค์กร
โดยมีเจ้าหน้าที่จากโครงการฯต่างๆ
ในเขตสำนักชลประทานที่ 2
เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
โดยมี นายฤทัย พัชรานุรักษ์
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเป็น
ประธานเปิดการบรรยายในครั้งนี้

 

ลงข่าวเมื่อ 10/04/2557

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-
กิ่วคอหมา ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา
นำโดย นางสาวจิระวัลย์ 
เพ็ชญไพศิษฏ์ 
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
จัดให้มีบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง การควบคุมและกำจัดวัชพืชน้ำ
ในระบบชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมอาคารสวัสดิการ
เขื่อนกิ่วลม โดยการบรรยายภาคเช้า เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
วัชพืชในระบบชลประทาน,
การใช้สารเคมีในการควบคุม
และกำจัดวัชพืชน้ำอย่างถูกวิธี ,
การใช้เรือกำจัดวัชพืชน้ำและ
ในภาคบ่าย
มีการสาธิตการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี
ในการกำจัดวัชพืช
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
จากโครงการฯต่างๆในเขต
สำนักชลประทานที่ 2 จำนวน 50 คน
ซึ่งโครงการการบรรยายเรื่องดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในการกำจัดวัชพืชที่ถูกต้อง
อีกทั้งยังเป็นการจัดการ
ด้านองค์ความรู้ (KM)
ขององค์กร โดยมี นายฤทัย พัชรานุรักษ์
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ให้การต้อนรับคณะวิทยากร
และผู้เข้ารับฟังการบรรยาย
พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดการบรรยาย

ลงข่าวเมื่อ 9/04/2557

วันที่ 8 เมษายน 2557
ฝสบ.คบ.4 กิ่วลม-กิ่วคอหมา
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำ
และบำรุงรักษาที่ 4
ได้ร่วมกันนำต้นไม้มาปลูก
เสริมบริเวณหน้าเขื่อน เพื่อความร่มรื่นและเพื่อร่วมต้อนรับ
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ลงข่าวเมื่อ 9/04/2557

:: ข้อมูลด้านอุตุวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา
 
โครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา
เขื่อนกิ่วคอหมา
โครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา
ประชาสัมพันธ์
สำนักชลประทานที่่สอง
สำนักงานนโยบายและ
บริหารจัดการน้ำและอุทกภัย
แห่งชาติ "สบอช."

สภาพอากาศวันนี้

กรมอุตุวิทยา ข่าวเตือนภัย
Redar เรดาร์ตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ    
เรดาร์ตรวจอากาศ เตือนภัย
ภาพถ่ายดาวเทียม เส้นทางเดินพายุ
แผนที่อากาศ รายงานแผ่นดินไหว
สถานีวัดฝนอัตโนมัต    
NWP Model  
GIS  
   
:: web Link    
    ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร จังหวัดลำปาง  
 
  ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน  
   
 

:: Webmaster
น.ส.พิราวรรณ เป็นกล
น.ส.พรทิพย์ ใจคำ
kewlomdam@hotmail.com

054-825200

:: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักชลประทานที่ 2
เลขที่ 295/1 หมู่ 9 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054-825200-3 โทรสาร : 054-825200
E-mail : kewlomdam@hotmail.com, kewlomrid2@hotmail.com

Copyright  2011  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา All rights reserved.
This website was created by : Saowalak Luang-a-ram