โครงการพัฒนาเกษตรที่สูง (โครงการหลวง)

แล้วเสร็จปี 2545


     1.โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง (ระยะที่ 1)

 • ที่ตั้งบริเวณ บ้านห้วยแล้ง ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  พิกัด 47 Q PC 487-127 ระวาง 5 049 II
 • ประกอบด้วย ฝายคอนกรีต 1 แห่ง ยาว 10 ม. สูง 1.5 ม.
 • ถังพักน้ำขนาดความจุ 150 ลบ.ม. จำนวน 6 ถัง
 • ถังพักน้ำขนาดความจุ 500 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง
 • ระบบส่งน้ำด้วยท่อความยาวประมาณ 4,188 เมตร พร้อมอาคารประกอบ
 • พื้นที่เพาะปลูกรวม 700 ไร่
 • งบประมาณ 10,000,000 บาท


แล้วเสร็จปี 2546


      2.โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง (ระยะที่ 2)

 • ที่ตั้งบริเวณ บ้านโล๊ะ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  พิกัด 47 Q PC 592-132 ระวาง 5 149 III
 • ประกอบด้วย ฝายคอนกรีต 1 แห่ง ยาว 10 ม. สูง 1.5 ม.
 • ถังพักน้ำขนาดความจุ 150 ลบ.ม. จำนวน 5 ถัง
 • ถังพักน้ำขนาดความจุ 500 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง
 • ระบบส่งน้ำด้วยท่อความยาวประมาณ 6,340 เมตร พร้อมอาคารประกอบ
 • พื้นที่เพาะปลูกรวม 700 ไร่
 • งบประมาณ 10,000,000 บา

แล้วเสร็จปี 2547
014

029


     3. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง (ระยะที่ 3)

 • ที่ตั้งบริเวณ บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  พิกัด 47 Q PC 578-113 ระวาง 5148 IV
 • ประกอบด้วย ฝายคอนกรีต 1 แห่ง ยาว 13 ม. สูง 1.5 ม.
 • ถังพักน้ำขนาดความจุ 150 ลบ.ม. จำนวน 11 ถัง
 • ระบบส่งน้ำด้วยท่อความยาวประมาณ 4,990 เมตร พร้อมอาคารประกอบ
 • พื้นที่เพาะปลูกรวม 700 ไร่
 • งบประมาณ 10,000,000 บาท

แล้วเสร็จปี 2548
029

038


     4. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง (ระยะที่ 4)

 • ที่ตั้งบริเวณ บ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  พิกัด 47 Q PC 516-183 ระวาง 5049 II
 • ประกอบด้วย ฝายคอนกรีต 1 แห่ง
 • ถังพักน้ำขนาดความจุ 150 ลบ.ม. จำนวน 11 ถัง
 • ระบบส่งน้ำด้วยท่อพร้อมอาคารประกอบ
 • พื้นที่เพาะปลูกรวม 750 ไร่
 • งบประมาณ 9,000,000 บาท

แล้วเสร็จปี 2549


     5. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง (ระยะที่ 5)

 • ที่ตั้งบริเวณ บ้านปอกลาง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  พิกัด 47 Q PC 527-127 ระวาง 5148 IV
 • ประกอบด้วย ฝายคอนกรีต 1 แห่ง
 • ถังพักน้ำขนาดความจุ 150 ลบ.ม. จำนวน 9 ถัง
 • ระบบส่งน้ำด้วยท่อพร้อมอาคารประกอบ
 • พื้นที่เพาะปลูกรวม 450 ไร่
 • งบประมาณ 9,000,000 บาท


อยู่ระหว่างดำเนินการ
ในปีงบประมาณ 2550

   
    6. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง (ระยะที่ 6)

 • ที่ตั้งบริเวณ บ้านห้วยแล้ง ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 • พิกัด 47 Q PC 495-161 ระวาง 5049 II
 • ประกอบด้วย ฝายทดน้ำ 1 แห่ง
 • ถังพักน้ำขนาดความจุ 150 ลบ.ม. จำนวน 5 ถัง
 • ระบบส่งน้ำด้วยท่อความยาวประมาณ 5 , 900 ม. พร้อมอาคารประกอบ
 • พื้นที่เพาะปลูกรวม 450 ไร่
 • งบประมาณ 6,650,000 บาท

 


ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง
เลขที่ 198 หมู่5 บ้านแฟน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-918-192 E-mail: allo_cr3@yahoo.com